نوشته‌ها

میون اون شلوغیا

گریه نیست این صداها بابا برات رجز خونم

روی نیزه بودی بابا

مادر یه گل سه ساله بیخواب شده