نوشته‌ها

آه میون این غربت و زاری

امشب دلا بی تابه

دلنگرونم کجا میری ای امیر زینب

قلبم به عشقت در تب

زیر سایه‌ی سکوت سنگین صحرا

دلمون قرصه امشب