نوشته‌ها

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

کاروان داره میاد به سمت کربلا 

آب زنید راه را هین که نگار میرسد