نوشته‌ها

چه جوری میخوای که از داغ غمش دق نکنم

تو حیدری خلقا شبیه پیغمبری

خلق و خلق تو کاملا شبیه به پیغمبر

برو ای خورشید حرم