نوشته‌ها

زیر پرچم اسمت شک ندارم

آه میون این غربت و زاری

به این خونه تنها تعلق دارم

من یه دنیا سلامم تو علیک سلامی

کجا می خوای بری همسفر من