نوشته‌ها

نقطه به نقطه های این زندگیِ ما

هییت امام حسین بهترین جا برامونه

محتاجم محتاج دریای حرم

دوست دارم حسین به لطف مادرم

توی خواب هرشب میبینم گنبد