نوشته‌ها

ما اهالی سپاه و لشگر زینبیون

تا خیمه ها برپا شد چشِ زینب دریا شد

مادرای شهدا سرپناه وطنن

دل شوره ای گرفته قلب زارم

یکسال همه روزا رو شمردم