نوشته‌ها

روی دستام آروم بخوابه لالایی

می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

داد از این چرخ بی مروت

می جنبد و می جنبد و الهام می گیرد

لالاییام یادم رفت مادر از بس گریه کردم