نوشته‌ها

تیره و تار شده یکسره دنیای حسین

هر غصه ای جز غصه ات خوردم شرر شد

غیرتش بی مَثَل و فوق بشر خوانده شود

می‌رفت‌ روی‌ دست‌ همه‌ بی‌ قرار مشک