نوشته‌ها

روی دستام آروم بخوابه لالایی

می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

از غمی جانکاه سرشاری عروس مادرم