نوشته‌ها

در حرم وارد شد و با گریه بر در بوسه زد

سنگین تر از غمت آقا

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

حرف های نگفته ای دارد

وابسته ات هستم تویی معشوقِ دلخواه خودم

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم

هر موج اسیر تور دنیا بودند