نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

سنگین تر از غمت آقا

دلخوشی های کم دور و برت را بردند

آسمان شد تیره و شد همهمه دور و برت