نوشته‌ها

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست

دوباره بار گناه از جهنم آوردیم

شد ماه عزا میکشی از عمق دلت آه

هرجا که عشق نیست یقینا فریب هست