نوشته‌ها

تا خیمه ها برپا شد چشِ زینب دریا شد

دل شوره ای گرفته قلب زارم