نوشته‌ها

محرم از راه اومد دوباره مشکی پوشم

پرچم دست ماس دنیا بدونه

دلتنگ بارونم این کنج ویرونه