نوشته‌ها

چشمام و می بندم به هوای حرمت

کم می‌خونیم از تو اما

غرق خون گودال