نوشته‌ها

میون اون شلوغیا

روی نیزه بودی بابا

مادر یه گل سه ساله بیخواب شده

پاشو‌دخترکم بابایی اومده

ازم نمیگیری خبر بابایی

غم دنیا رو سرم آواره

می‌رفت‌ روی‌ دست‌ همه‌ بی‌ قرار مشک

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-عالیه رجبی

تن بی جونتو دارن میارن
خبرش توی شهر پیچیده
شهر داغ تو رو به دل داره
کوچه کوچه سیاه پوشیده

پاشو سردار، این وطن خیلی
به جونمردیات بدهکاره
پشتِ لشکر بدون فرمانده ش
تکیه گاه یه کوهو کم داره

آه که روی دوش شهر گذاشت
رفتن تو دوباره بار غمو
بعدتو کی میتونه شاد کنه
بچه های مدافع حرمو

میدونستن تموم سربازا
که چقد روی شام حساسی
اینکه ازتو یه دست جامونده
یعنی از نوکرای عباسی

دستی که ازتو رو زمین مونده
آسمونو توی بغل داره
و شهادت برای قاسم ها
طعم احلی من العسل داره

آخر قصه ها همیشه میگن
عمر دیو سیاه کوتاهه
اونا که کشتنت بدونن که
موج یه انتقام تو راهه

 

عالیه رجبی