نوشته‌ها

چه خوبه که تو عموی منی

خیز از جا ای علمدار سپاهم

می تابه به شب تار

عقبی تشنه تو و دنیا پای مکتبت

دنبالت گشتم بین نخلستان

رسیدنش رو‌نسیم خبر رسونده به رود

ریخته کی بهم یاس فاطمه قد و بالاتو

مشکا می‌رن یکی یکی رو دوش سقا