نوشته‌ها

چشمام و می بندم به هوای حرمت

عمو کجا میری منم می خوام بیام

عمه سختمه بی عمو باشم

کم می‌خونیم از تو اما

افتادی و تا خورد به گودال، لبت

عموم تو قتلگاهه و دل تو دلم نیست عمه