نوشته‌ها

آتش گرفت خیمه میسوخت پا به پایش

در حرم وارد شد و با گریه بر در بوسه زد

گر به شأنت واژه ها دارد روایت میشود

سنگین تر از غمت آقا

عاشقان دارند در میخانه مأوا می‌کنند

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست

دارد از جام ولایت باده می‌ریزد زمین