نوشته‌ها

من و توو خیمت را بده ارباب خوبم

امشب دلا بی تابه

برو ای خورشید حرم

ماه غمه به عشق تو نوشتم رو قلبم حسین

ماه قشنگم ماهی بی جون

وسط راه شد و از غم

آخه انصافه نذاری من برم عمو

غرق خون گودال

از توو گودال صدا میاد