نوشته‌ها

در حرم وارد شد و با گریه بر در بوسه زد

سنگین تر از غمت آقا

حرف های نگفته ای دارد

وابسته ات هستم تویی معشوقِ دلخواه خودم

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم

توی هر رگم مهر تو جاریه

بی‌نام آمدم که به نام شما شوم