نوشته‌ها

هر روز من دور از تو آشوبه

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-میترا سادات دهقانی

دل ندارم بخوانم از اخبار خبر پر کشیدن او را
آه مردم! چگونه می بینید عکس ِ در خون تپیدن او را؟!

او که بر شانه های محکم او تکیه می داد هر پریشانی
او که هرگز ندیده است جهان، روی زانو خمیدنِ او را

خون او جوهر است و پیغامی می نویسد به روی سینه ی ما
همه تن گوش می شوم امروز، بی قرارم شنیدنِ او را

گر چه آیینه ای شکست ولی چهره در چهره منتشر شده است
با خودت می بری به گور ای شب! آرزویِ ندیدنِ او را

او که جغرافیای چشمانش مرز نور است مرز آگاهی ست
مگر از یاد می برد تاریخ روشنایِ دمیدن او را؟
***
آن سفر کرده می رسد اما با من ایرانِ سوگوار بگو
تاب می آوری که بر تنِ خاک بِنِشانی رسیدنِ او را؟

 

میترا سادات دهقانی