نوشته‌ها

با اینکه گفتم از عشق از عشق بی نصیبم

زخم روی تنت آن‌روز که لب وا می‌کرد

شب سرد خرابه آمد اما «سر» نمی‌آید

زلف تو در چنگ پیچ و تاب نیافتد